برگر کلاسیک

115000 تومان

بیگ برگر

175000 تومان

چیز برگر

110000 تومان

دوبل برگر

150000 تومان

رویال برگر

120000 تومان

ماشروم برگر

115000 تومان

میکس برگر

155000 تومان

ونیز برگر

100000 تومان